KALLELSE TILL ÅRSMÖTE UMÅKERS HÄSTÄGAREFÖRENING Torsdag den 17 Juni 2021 kl. 19.00 Big Spender, Umåker

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTET
Vi inleder med fika och för att vi ska kunna
planera så vill vi att ni skickar anmälan med
hur många som kommer och eventuella
matallergier till ivan.berglin@mail.se eller
sms:ar till 070–683 16 61. Anmälan senast
den 13 Juni.

KVÄLLENS PROGRAM
19.00 Kaffe och bröd serveras.
19.15 Årsmötesförhandlingar
På grund av rådande
omständigheter med anledning av
pandemin så kommer vi att
förenkla och förkorta vårt program
till att endast innehålla
årsmötesförhandlingar. Den
sociala samvaron och en god bit
mat får vi spara till ett annat
tillfälle.
Var och en hämtar sit fika och
säter sig på en plats innan mötet
börjar. Vi vill at vi ser till att sprida
ut oss i den väl tilltagna lokalen.

Kom endast om du inte har minsta
symptom.

Tänk på avstånd och handhygien.

Förslag till dagordning:
1 Val av ordförande at leda årsmötets förhandlingar
2 Val av sekreterare för årsmötet
3 Justering av röstlängd (sker normalt genom
närvarolista)
4 Godkännande av dagordning
5 Fråga om årsmötet är i laga ordning utlyst
6 Val av två personer at jämte ordföranden justera
protokollet och fungera som röstkontrollanter
7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberätelse
och ekonomisk berätelse.
8 Revisorernas berätelse.
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10 Val av ledamöter i styrelsen (minst sju)
11 Val av ordförande som utses bland
styrelseledamöterna för en tid av ett år
12 Val av två revisorer (och en suppleant) för en tid av
et år
13 Val av valberedning, varav en sammankallande för
en tid av et år.
14 Styrelsens förslag till verksamhetsplan.
15 Övriga frågor som väckts av medlem före eller vid
årsmötet. Sådant ärende kan upptas till avgörande
efter årsmötets godkännande.