Vi håller till i Spiltan på Umåker där föreningen bjuder på tacos 18.30 och sedan drar årsmötet igång kl.19.15. Utöver tacos och årsmöte så kommer Umåkers nya VD och presenterar sig! Anmälan senast 22/3 till ordförande Ivan: 070-683 16 61(Obs Fel nummer i kallelsen) eller ivan.berglin@mail.se
Förslag till dagordning:

§ 1. Årsmötets öppnande
§ 2. Justering av röstlängd
§ 3. Val av ordförande för mötet
§ 4. Val av sekreterare för mötet
§ 5. Val av 2 justerare
§ 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
§ 7. Godkännande av dagordningen
§ 8. Verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse för 2022.
§ 9. Revisionsberättelse 2022
§ 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
§ 11. a. Beslut av antal ledamöter (minst sju st.) samt val av dessa.
b. Val av ordförande för 1 år.
c. Val av valberedning (3 st) till nästa ordinarie årsmöte varav en sammankallande.
d. Val av två revisorer samt en suppleant för 2023.
§ 12. Beslut om omedelbar justering av punkt 11.
§ 13. Behandling av inkomna motioner
§ 14. Behandling av frågor väckta av styrelsen
§ 15. Förslag till verksamhetsplan 2023
§ 16. Förslag till budget 2023
§ 17. Övriga frågor
§ 18. Mötet avslutat.