Umåkers hästägareförening    

Tisdag den 17 maj kl. 18.00 Lokal: Big Spender, Umåker

Välkommen till Årsmöte

Vi inleder med middag och för att vi ska kunna planera matbeställningen så vill vi att ni skickar anmälan med hur många som kommer till ivan.berglin@mail.se  eller sms:ar till  070-683 16 61. Anmälan senast den 10 maj kl.20.00.

Kvällens program

18.00   Middag (tacos) samt kaffe/te och kaka. (meddela ev. matallergier vid anmälan)

ca 19.00 Årsmötesförhandlingar

Under middagen kommer vi att hålla en liten frågesport med blandade travfrågor.

Priser väntar dem som är mest framgångsrika i frågetävlingen. Vi kommer givetvis att ge utrymme för en dialog med medlemmarna. Förslag och synpunkter är värdefulla

Förslag till dagordning:
1: Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar
2: Val av sekreterare för årsmötet
3: Justering av röstlängd (sker normalt genom närvarolista)
4: Godkännande av dagordning
5: Fråga om årsmötet är i laga ordning utlyst
6: Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och fungera som röstkontrollanter
7: Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
8: Revisorernas berättelse.
9: Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10: Val av ledamöter i styrelsen (minst sju)
11: Val av ordförande som utses bland styrelseledamöterna för en tid av ett år
12: Val av två revisorer (och en suppleant) för en tid av ett år
13: Val av valberedning, varav en sammankallande för en tid av ett år.
14: Styrelsens förslag till verksamhetsplan.
15: Övriga frågor som väckts av medlem före eller vid årsmötet. Sådant ärende kan upptas till avgörande efter årsmötets godkännande.