Umåkers hästägareförening

Vi inleder med fika och för att vi ska kunna planera så vill vi att ni skickar anmälan med hur många som kommer och eventuella matallergier till beritbjuhr@hotmail.com eller sms:ar till  073–4255944. Anmälan senast den 3 september.

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar
 2. Val av sekreterare för årsmötet
 3. Justering av röstlängd (sker normalt genom närvarolista)
 4. Godkännande av dagordning
 5. Fråga om årsmötet är i laga ordning utlyst
 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och fungera som röstkontrollanter
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ledamöter i styrelsen (minst sju)
 11. Val av ordförande som utses bland styrelseledamöterna för en tid av ett år
 12. Val av två revisorer (och en suppleant) för en tid av ett år
 13. Val av valberedning, varav en sammankallande för en tid av ett år.
 14. Styrelsens förslag till verksamhetsplan.
 15. Övriga frågor som väckts av medlem före eller vid årsmötet. Sådant ärende kan upptas till avgörande efter årsmötets godkännande.

Kvällens program

18.15 Kaffe och bröd serveras.

18.30 Årsmötesförhandlingar

SLUT.

På grund av rådande omständigheter med anledning av pandemin så kommer vi att förenkla och förkorta vårt program till att endast innehålla årsmötesförhandlingar. Den sociala samvaron och en god bit mat får vi spara till ett annat tillfälle.

Var och en hämtar sitt fika och sätter sig på en plats innan mötet börjar. Vi vill att vi ser till att sprida ut oss i den väl tilltagna lokalen.

Kom endast om du inte har minsta symptom.

Tänk på avstånd och handhygien.