BLI MEDLEM I TRAVHÄSTÄGARNA UMÅKER
För att bli medlem i  Travhästägarna Umåker betalar du 250 kr person eller 350 kr familj/år. Sätt in pengarna på bankgiro 478-2496 och märk inbetalningen med ditt namn och din adress.

BTR – 200 kr för helår. (samma konto som ovan) eller 150 kr om man löser medlemskap i båda föreningarna.

Familjekort, 350:- för gifta och sambos och barn under 18 år som bor på samma adress. I fylles med samtliga namn. E-postadress måste anges vid betalning av årsavgiften.

Medlemsansökan

T-Shirt

T-Shirt

120 kr

Frågor och svar

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna som vi brukar få

Hur blir man medlem

Bli medlem eller förnya ditt medlemskap

För att bli medlem i  Umåkers Hästägarförening betalar du 250 kr person eller 350 kr familj/år. Sätt in pengarna på bankgiro 478-2496 och märk inbetalningen med ditt namn och din adress. Fyll i formuläret under medlemskap och skicka in det.

BTR – 200 kr för helår. (samma konto som ovan) eller 150 kr om man löser medlemskap i båda föreningarna.

Familjekort, 350:- för gifta och sambos och barn under 18 år som bor på samma adress. I fylles med samtliga namn. E-postadress måste anges vid betalning av årsavgiften.

Angående GDPR lagen

Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR som trädde i kraft 25 Maj har vi i Hästägareföreningens styrelse kommit överens om en policy som vi i framtiden kommer jobba utifrån. Personuppgifter som vi har i vårat medlemsregister är namn, adress, telefonnummer och mailadresser. Dessa är uppgifter som vi behöver för att kunna göra utskick i form av brev och personliga kontakter. Mailadresserna möjliggör kontinuerliga utskick med nyheter och annan information om aktiviteter etc. Personuppgifterna som vi hanterar lämnas aldrig ut till tredje part utan den enskildes medgivande. Vi hanterar alltid alla utskick själva. Vi utgår ifrån att alla som lämnat ut dessa uppgifter till oss medger att vi hanterar dessa enligt vår policy. Om så inte skulle vara fallet så meddela oss detta.

Vår riksorganisation Travhästägarna har också uppmärksammat GDPR och kommer att utarbeta en policy kring medlemsregistret som vi informerar om när den är färdig.

STADGAR FÖR TRAVHÄSTÄGARNA UMÅKER

STADGAR FÖR TRAVHÄSTÄGARNA UMÅKER

§ 1       Föreningens namn och adress

 

Föreningens namn är Umåkers Travhästägareförening och har sitt säte i Umeå. Föreningens verksamhetsområde är Umeå-Lyckseleregionen.

 

Föreningen är en ideell förening.

 

Inom föreningen i form av en särskild sektion verkar medlemmar i BTR (B-tränarnas riksförbund).

 

§ 2       Föreningens ändamål

 

Föreningen har till huvudsaklig uppgift att:

 

·       skapa goda förutsättningar för travsporten

·       arbeta för utökade och goda tränings- och tävlingsmöjligheter

·       arbeta för höjandet och utbredandet av intresset för travsporten

·       verka för ökade kunskaper om hästar, träning och utfodring

·       även i övrigt tillvarata hästägarnas intressen

 

§ 3       Föreningens tillhörighet

 

Föreningen skall vara ansluten till riksförbundet Travhästägarna.

 

§ 4       Medlemskap

 

Varje enskild person som äger eller har andel i travhäst, direkt eller indirekt via bolag, ägnar sig åt travhästuppfödning eller visar intresse för travsporten och hästägande, erhåller medlemskap i föreningen genom att betala in medlemsavgiften, på föreningens bankgiro eller swish.

 

Person, som gjort sig särskilt förtjänt därav, kan efter förslag från styrelsen, av ordinarie föreningsstämma utses till hedersmedlem. Sådan medlem äger närvara vid föreningsmöte och delta i överläggningar inför beslut men ej i beslutet.

 

§ 5       Utträde/Uteslutning

 

Medlem som underlåter att betala medlemsavgift utesluts automatiskt vid utgången av det år betalningsskyldigheten uppstår.

 

I övrigt kan medlem uteslutas om medlem inte följer föreningens stadgar eller beslut fattat i enlighet med stadgarna, skadar föreningen och/eller travsporten eller väsentligen försvårar föreningens arbete.

 

Beslut om uteslutning tas av föreningens styrelse. Uteslutning skall föregås av utredning och den som avses uteslutas skall ges tillfälle att skriftligen inkomma med förklaring.

Den som har uteslutits äger begära prövning av beslutet hos närmast följande föreningsmöte.

§ 6       Medlemsavgift

 

Medlemsavgiftens storlek bestäms av höstmötet året innan. Återbetalning av årsavgift kan ej ske.

 

§ 7       Föreningens organ

 

Föreningens organ är föreningsmötet/årsmötet, höstmötet och styrelsen.

 

För BTR finns kontaktperson.

 

§ 8       Omröstning

 

Varje medlem har en röst. Familjemedlemskap berättigar endast till en röst.

 

Omröstning sker öppet om sluten omröstning ej begärs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val då lottning skall ske. Röstning genom fullmakt får ej förekomma. Styrelseledamot får ej delta i beslut om styrelsearvoden, ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärder för vilka ledamoten har ansvar eller vid val av revisor/suppleanter.

 

§ 9       Sammanträden

 

Föreningen skall hålla minst två sammanträden per år varav ett skall vara föreningsmöte (årsmöte) och ett annat benämnes höstmöte.

 

Extra sammanträde hålls då styrelsen så beslutar eller minst tjugo av föreningens medlemmar med angivande av ärende skriftligen begär detta.

 

Kallelse till sammanträde som inte är årsmöte skall utskickas senast tio dagar före sammanträdet.  Styrelsen kan besluta om kortare tid och att kallelse skall ske i annan ordning.

 

 

§ 10     Särskilt om årsmötet

 

Årsmötet hålls under mars månad. Kallelse till årsmötet skall skriftligen utsändas till medlemmarna senast fjorton dagar före sammanträdet och innehålla uppgift om frågor som skall behandlas samt valberedningens förslag, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.

 

Vid årsmötet skall förekomma:

1                  Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar

2                  Val av sekreterare för årsmötet

3                  Justering av röstlängd (sker normalt genom närvarolista)

4                  Fråga om årsmötet är i laga ordning utlyst

5                  Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och fungera som röstkontrollanter

6                  Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser

7                  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8                  Fastställande av arvoden

9                  Val av ledamöter i styrelsen

10              Val av ordförande, som utses bland styrelseledamöterna för en tid av ett år

11              Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år

12              Val av valberedning, varav en sammankallande för en tid av ett år

13              Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget

14              Behandling av ärenden som framlagts av styrelsen eller hänskjutits till årsmötet

15              Övriga frågor som väckts av medlem före eller vid årsmötet. Sådant ärende kan upptas till avgörande efter årsmötets godkännande.

 

§ 11               Styrelsen och dess verksamhet

 

Valbar till föreningens styrelse är endast medlem.

 

Styrelsen skall bestå av minst sju ledamöter. De väljs vid årsmötet för en tid av två år. Val skall planeras så att styrelsen i normalfallet inte utbyts i sin helhet. Återval kan ske.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.

 

Till styrelsesammanträde skall samtliga ledamöter kallas.

 

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Alla frågor inom styrelsen avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när tre av styrelseledamöterna så påfordrar.

 

 

Styrelsens befogenheter och åligganden är att:

·       företräda föreningen och verka i enlighet med dess stadgar

·       förbereda frågor som skall behandlas vid föreningsmöte

·       till valberedning för travsällskapet föreslå lämpliga medlemmar i travsällskapet

·       lägga fram förslag till budget och verksamhetsplan

·       föra medlemsförteckning med adresser. Förteckningen skall utvisa medlemmar och   sektionsmedlemmar i BTR

·       föra förteckning över föreningens egendom

·       föra protokoll över föreningens och styrelsens sammanträden

·       föra anteckningar vid styrelsens förhandlingar med andra parter

·       föra kassabok

 

§ 12               Valberedningen

 

Valberedningen skall redovisa resultatet av sitt arbete senast tjugo dagar före årsmötet.

 

Valberedningen skall bestå av minst tre och udda antal ledamöter, varav en skall utses att vara sammankallande.

 

§ 13               Verksamhetsår och revisorernas arbete

 

Föreningens verksamhetsår är kalenderår. Handlingar som är nödvändiga för revisorernas arbete skall tillhandhållas senast den 1 februari.

 

Revisorerna skall granska föreningens ekonomi och styrelsens arbete samt avge en skriftlig revisionsberättelse om vad som förekommit. De har att avge förslag i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 

§ 14               Tvister

 

Tvister inom föreningen avgörs av Travhästägarnas styrelse.

 

§ 15               Stadgeändring

 

Stadgeändring sker när beslut därom fattas vid årsmöte varvid ändringen bifalls av minst ¾ av de röstande. Förslag till stadgeändring skall framgå av kallelsen till årsmötet.

 

§ 16               Likvidation och upplösning

 

På föreningsstämma kan beslutas att föreningen skall träda i likvidation. För sådant beslut gäller vad som sägs i 70 och 71 paragraferna i föreningslagen.

 

De tillgångar som efter föreningens likvidation finns och som inte skall ingå i likvidationen, skall tillfalla allmännyttigt travhästsports- eller därmed jämförligt ändamål.

 

 

Stadgarna antagna 2019-03-27

 

Hur blir man medlem

För att bli medlem i  Umåkers Hästägarförening betalar du 250 kr person eller 350 kr familj/år. Sätt in pengarna på bankgiro 478-2496 och märk inbetalningen med ditt namn och dina adress.

BTR – 120 kr för helår. (samma konto som ovan)

Familjekort, 350:- för gifta och sambos och barn under 18 år som bor på samma adress. I fylles med samtliga namn. E-postadress måste anges vid betalning av årsavgiften.

Hur blir man medlem

För att bli medlem i  Umåkers Hästägarförening betalar du 250 kr person eller 350 kr familj/år. Sätt in pengarna på bankgiro 478-2496 och märk inbetalningen med ditt namn och dina adress.

BTR – 120 kr för helår. (samma konto som ovan)

Familjekort, 350:- för gifta och sambos och barn under 18 år som bor på samma adress. I fylles med samtliga namn. E-postadress måste anges vid betalning av årsavgiften.

Hur blir man medlem

För att bli medlem i  Umåkers Hästägarförening betalar du 250 kr person eller 350 kr familj/år. Sätt in pengarna på bankgiro 478-2496 och märk inbetalningen med ditt namn och dina adress.

BTR – 120 kr för helår. (samma konto som ovan)

Familjekort, 350:- för gifta och sambos och barn under 18 år som bor på samma adress. I fylles med samtliga namn. E-postadress måste anges vid betalning av årsavgiften.